Dokumenty Fundacji

Statut Fundacji Najwyższy Czas!

Odpis KRS Fundacji Najwyższy Czas!

Bilans (2020)

Wprowadzenie do sprawozdania (2020)

Rachunek zysków i strat (2020)

Dodatkowe informacje i objaśnienia (2020)